Phát tri?n thành Nhà sáng t?o giá tr?

Always an Edge Ahead

Phát tri?n thành Nhà sáng t?o giá tr?

Cung c?p chu?i cung ?ng giá tr? cho th? gi?i

Always an Edge Ahead

Cung c?p chu?i cung ?ng giá tr? cho th? gi?i

Gi?i pháp cho l?i th? c?nh tranh

Always an Edge Ahead

Gi?i pháp cho l?i th? c?nh tranh

 • Các l?nh v?c kinh doanh c?a Daifuku

  Các l?nh v?c kinh doanh c?a Daifuku

  Video ng?n gi?i thi?u v? các l?nh v?c kinh doanh x? ly v?t li?u c?a Daifuku (42 giay)

 • Gi?i pháp h?u c?n

  Gi?i pháp h?u c?n(ti?ng Anh)

  Gi?i thi?u v? h? th?ng x? ly v?t li?u và các s?n ph?m c?a Daifuku.

 • Hini Arata Kan

  Hini Arata Kan

  Nhan viên giàu kinh nghi?p c?a chúng t?i s? h??ng d?n b?n t?i m?t lo?t cách x? ly v?t li?u m?i nh?t có t?i trung tam tr?ng bày s?n ph?m c?a chúng t?i, Hini Arata Kan.

 • H? s? doanh nghi?p

  H? s? doanh nghi?p

  K? t? ngày thành l?p vào n?m 1937, Daifuku ?? cung c?p nhi?u h? th?ng x? ly v?t li?u t?i ?u cho các khách hàng trên toàn th? gi?i.

 • CSR

  CSR

  Là thành viên có trách nhi?m trong x? h?i, Daifuku c? g?ng ?em ??n giá tr? cho m?i tr??ng và nh?ng ng??i có liên quan qua các ho?t ??ng kinh doanh và các ho?t ??ng khác c?a mình.

pageTop
Judi olahraga 体育新闻| 8868体育| 8868体育| 体育新闻>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| 8868体育| 8868体育| 8868体育|